Про курс в цифрах 

для ООП "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу"

для ООП "Технічне обслуговування та ремонт вагонів"


Посилання

Посилання на онлайн-лекції

Посилання на клас для 21-1/9-ЛГ

Посилання на клас для 21-1/9-ВГ

Щочетверга о 14-00 консультація в Zoom. Для приєднання клікніть на зображення. Ідентифікатор конференції: 7655677654

                                                                                                                                                              Код доступу: 321

Політика навчальної дисципліни

Політика щодо дотримання принципів та норм етики 

Курс передбачає роботу в колективі. Під час онлайн-занять студенти мають зберігати достатній рівень тиші. Під час занять (як offline, так і online) заохочується активна участь в обговоренні навчального матеріалу, при цьому студенти мають бути готовими ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії важливі: повага та толерантність до усіх присутніх на занятті; сприйнятливість та неупередженість; здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість опонента; ретельна аргументація своєї думки; дотримання етики академічних взаємовідносин; самостійне виконання завдань з дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності

Cтуденти повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність у ВСП «Політехнічний фаховий коледж КНУ», усвідомлювати наслідки її порушення. Списування під час виконання самостійних, тестових, практичних, контрольних робіт та екзамену заборонені. У разі виявлення факту списування студент отримує незадовільну оцінку, і повинен повторно виконати завдання, передбачене програмою 

Політика щодо відвідування занять

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Студенти повинні відвідувати всі заняття курсу (аудиторні, online). Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані студентом в термін не пізніше одного тижні після повернення до навчання. Відсутність студента на занятті передбачає самостійне опрацювання матеріалу та не звільняє від виконання завдання поточного та підсумкового контролю.

Політика щодо дедлайнів і перескладання 

Крайні строки виконання кожної роботи вказуються в кожному конкретному завданні та обговорюються на лекціях. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від максимальної оцінки). Відпрацювання пропущених занять проводиться згідно з графіком консультацій.

Зміст дисципліни (ОПП "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація ТРС")

перелік аудиторних занять для спеціальності 273 

(ооп "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація трс")

Змістовий модуль 1. Споруди та пристрої залізничного транспорту (ІІІ курс, V семестр)

Змістовий модуль 2. Споруди і пристрої сигналізації, зв'язку і обчислювальної техніки 

ІV курс, VІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Вимоги ПТЕ до рухомого складу 

Змістовий модуль 4. Організація технічної роботи станції 

Змістовий модуль 5. Рух поїздів